• My Account

Membership Agreement

1. Taraflar
a) www.ilksecvakfi.org internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Kocatepe Mah. 50.Yıl Cad. No:53 Bayrampaşa/İstanbul adresinde mukim İlim Kültür Sağlık Eğitim Çevre ve Sosyal yardım Vakfı İLKSEÇ (Bundan böyle İLKSEÇ olarak anılacaktır).
 
b) www.ilksecvakfi.org internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)
 
2. Sözleşmenin Konusu
 
İşbu Sözleşme’nin konusu İlim Kültür Sağlık Eğitim Çevre ve Sosyal yardım Vakfı İLKSEÇ’in sahip olduğu internet sitesi ilksecvakfi.org‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
 
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
 
3.1. Üye, ilksecvakfi.org internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, www.ilksecvakfi.org’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 
3.2. Üye, www.ilksecvakfi.org tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından www.ilksecvakfi.org’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, www.ilksecvakfi.org’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 
3.3. Üye www.ilksecvakfi.org internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
 
3.4. Üye, www.ilksecvakfi.org internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
 
3.5. www.ilksecvakfi.org internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin İLKSEÇ Vakfı’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. www.ilksecvakfi.org’un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
3.6. www.ilksecvakfi.org, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.ilksecvakfi.org internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden İLKSEÇ Vakfı’ndan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
 
3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
 
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, www.ilksecvakfi.org’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, www.ilksecvakfi.org’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 
3.9. www.ilksecvakfi.org’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, www.ilksecvakfi.org’un hiçbir sorumluluğu yoktur.
 
3.10. www.ilksecvakfi.org internet sitesi yazılım ve tasarımı İLKSEÇ Vakfı mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
 
3.11. İLKSEÇ Vakfı tarafından www.ilksecvakfi.org internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 
3.12. www.ilksecvakfi.org, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Üye’ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) İLKSEÇ Vakfı ve www.ilksecvakfi.org sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
 
3.13. İLKSEÇ Vakfı web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.ilksecvakfi.org web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 
3.14. İLKSEÇ Vakfı, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.ilksecvakfi.org web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 
3.15. www.ilksecvakfi.org üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
 
3.16. Taraflar, www.ilksecvakfi.org’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
 
3.17. İLKSEÇ Vakfı www.ilksecvakfi.org, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
 
4. Sözleşmenin Feshi
 
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya İLKSEÇ Vakfı tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. www.ilksecvakfi.org, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
 
5. İhtilaflerin Halli
 
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
6. Yürürlük
 
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.